Възможност за стаж по проект "Студентски практики", финансиран от ОП НОИР

Възможност за стаж по проект "Студентски практики", финансиран от ОП НОИР

Уважаеми студенти на Икономически университет - Варна,

Във връзка с Договор № Д03-139/13.06.2016г. подписан между Министерство на образованието и науката и Икономически университет - Варна,

за партньорство по проект BG05M2ОP001-2.002-0001 ”Студентски практики - фаза 1“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020,

Ви уведомяваме, че регистрацията за участие в проекта (провеждане на практическо обучение, практика) вече е отворена.

За Ваше улеснение по-долу са представени основните моменти в проекта, с които следва да се запознаете преди да пристъпите към регистрация за участие в практическо обучение.

Информацията ще бъде допълвана регулярно, приканваме Ви да следите тази страница за актуализации, както и новините на официалната страница на проекта.

               

I. За проект „Студентски практики - Фаза 1“

Проект „Студентски практики - Фаза 1“ Ви дава възможност за участие в практическо обучение (практика) с продължителност 240 часа в реална бизнес среда.  

Регистрацията за участие и създаването на Ваш личен профил се осъществява чрез платформата на проекта, достъпна на следния адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (бакалавър, магистър).

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. Практиката трябва да приключи в рамките на не повече от шест месеца.

Студентите се застраховат от застрахователна компания от и за сметка на проект “Студентски практики” по установена процедура.

II. Участници във Вашето практическо обучение заедно с Вас, са:

  • Обучаващата организация - фирмата, която сте избрали за провеждане на практиката.
  • Ментор - служител на обучаващата организация или самия работодател, който Ви наставлява по време на практиката в реална работна среда. Менторът Ви запознава с работната среда, спецификата на дейността в организацията, добрите практики, вътрешната организационна култура и др.
  • Академичен наставник - преподавател от Икономически университет - Варна, в същото професионално направление, в което се обучавате Вие, и който е с минимум 3 години преподавателски опит. Академичният наставник Ви подпомага, наблюдава, контролира, отчита и удостоверява провеждането на практическото обучение.

След като потвърдите, че ще проведете конкретна практика, системата визуализира списък с академичните наставници от Вашето професионално направление, от който имате право на избор.

Графикът на практиката се договаря между студент и ментор, а неговото изпълнение се следи и наблюдава от академичен наставник.

II. Допустими кандидати

За участие в практическо обучение по проект “Студентски практики” могат да кандидатстват всички редовни, дистанционни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Всеки студент може да кандидатства само за обяви, които са в професионалното направление, в което се обучава в момента на кандидатстването.

Информационната система автоматично филтрира публикуваните от работодателите обяви по Вашето професионално направление.

III. Професионални направления на Икономически университет - Варна

Професионалните направления, в които Икономически университет - Варна обучава студенти са следните:

  • Икономика
  • Администрация и управление
  • Туризъм
  • Информатика

IV. Ограничителни условия

Не е допустимо провеждането на практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика сте в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите.

В проект “Студентски практики” имат право да вземат участие стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство.

За участие в проекта се потвърждават онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

V. Необходими документи за стартиране, провеждане и отчитане на Вашето практическо обучение

Договорите, с които се обвързват помежду си участниците във Вашето практическо обучение са типови, заложени в платформата.

VI. Сертификати за проведено практическо обучение

Ако работодателят желае би могъл да издаде отделен сертификат, но имайте предвид, че по проекта е предвидено да се отпечатат образци на удостоверения за завършена практика, в които ще се попълва мястото на провеждане на практика, името на ментора, подпис и печат на Икономически университет - Варна.

VII. Екип по проект „Студентски практики - Фаза 1“

Екипът ще бъде публикуван след стартиране на платформата в частта и за висши училища. Дотогава своите въпроси можете да задавате на projects@ue-varna.bg - Сектор „Управление на проекти“ при Икономически университет - Варна.

Успех в студентските практики!​

 

Екип по проект "Студентски практики - Фаза 1"
Икономически университет - Варна
Email: projects@ue-varna.bg