University of Economics – Varna

Prof. Ivan Rusev, PhD

Prof. Ivan Rusev, PhD

Prof. Ivan Rusev, PhD

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

CV

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в SCOPUS, RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Office hours for students

Tuesday, Office 111: 12:00-13:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/zux-dsni-npn, 10:00-11:00

Pending exam dates

17 Oct 2023, Office 111: 12:00-13:00

14 Nov 2023, Office 111: 12:00-13:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Specialized Seminar Year 4, ПА (Full-time)
Administrative Competence and Ethics Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 H-101 Lecture Administrative Competence and Ethics 4
Wednesday
15:15 17:00 2-129 Seminar Specialized Seminar 1 1
15:15 17:00 2-129 Seminar Specialized Seminar 2 2, 3
Thursday
09:15 11:00 2-221 Lecture Specialized Seminar 1 1, 2, 3
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Judicial Administration Administrative Competence and Ethics 4 4 1-302 17.01.2024 08:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Борис Д. Борисов, В. Търново : Фабер, 2023, 443-454. - Кор. опис.: Проф. д-р Борис Борисов - ученици и приятели 2., ISBN(печатно) 978-619-00-1626-7
Статия 2023
Епохи, В. Търново: Издателство на ВТУ, 31, 2023, 1, 196-199., ISSN(печатно) 1310-2141, ISSN(онлайн) 2534-8418 / DOI 10.54664/BINY7080 / Web of Science / Линк
Статия 2023
История [Istoriya-History] : Научно-методическо списание , София : Аз-буки, 31, 2023, 3, 316–317., ISSN(печатно) 0861-3710, ISSN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2023-3-9-fak / Web of Science / Линк
Монография 2022
София : ИДЕС, 2022, 216., ISBN(печатно) 978-954-91469-5-0
Статия 2022
Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, Sofia : Publ. House of BAS. Prof. M. Drinov, 9, 2022, 1, 31-44., ISSN(печатно) 2367-6248, ISSN(онлайн) 2603-4832 / Линк
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 5, 40-47., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2022
Hiperboreea, Bucharest : Balkan History Association, 9, 2022, 2, 203-221., ISBN(печатно) 2688-8211, ISBN(онлайн) 2284-5666 / DOI 10.5325/hiperboreea.9.2.0203 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
История, София : Аз Буки, Год. 30, 2022, 2, 222-223., ISBN(печатно) 0861-3710 , ISBN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2022-2-9-con / Web of Science
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 5, 87-88., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 138., ISBN(печатно) 978-954-21-1121-4
Overview of all publications