University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Stoyanka Georgieva PhD

Assoc. Prof. Stoyanka Georgieva PhD

Assoc. Prof. Stoyanka Georgieva PhD

314в

+359882 164693

sstgeorgieva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 314в: 16:00-18:00

Pending exam dates

27 Mar 2023, Office 314в: 16:00-18:00

24 Apr 2023, Office 314в: 16:00-18:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management of Organizations Personnel Management 5 3 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Management Of Organizations Personnel Management 5 4 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Management Of Organizations Personnel Management 6 44 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Judicial Administration Demography and Management of Demographic Processes 3 4 1-305 14.06.2023 08:00 - 10:00
International Tourism - in Russian Modern Types of Tourism 3 35 Н-206 20.06.2023 10:00 - 12:00
Type Year Publication
Статия 2022
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, Год. 31, 2022, 2, 146-158., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / DOI https://doi.org/10.53656/phil2022-02-04 / Web of Science
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2016
// Философия, 2016, № 3, с. 272-285., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / Web of Science
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 202 - 207.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 248 с.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 9 - 18.
Доклад 2014
// Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф. : Сб. науч. разраб., 31.окт. 2014 : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014, с. 89 - 94.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 155 с.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 195 - 206.
Overview of all publications