University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev PhD

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev PhD

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev PhD

419

+359882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе в рамките на ликвидационната сесия

Office hours for students

Thursday, Office 419: 09:15-11:15

Pending exam dates

01 Jun 2023, Office 419: 09:00-10:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 4 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Human Resources Management- ESM Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 6 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 44 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Human Resources Management-OSOA Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 45 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Public Management and Administrative Authority Social Enterprises and Social Innovation 5 7 Н-206 19.05.2023 09:00 - 11:00
Public Management and Administrative Authority Social Enterprises and Social Innovation 6 68 Н-206 19.05.2023 09:00 - 11:00
Management Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2 1 1-301 02.06.2023 10:00 - 12:00
Management Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 2 2 1-301 02.06.2023 10:00 - 12:00
Economics and Trade Entrepreneurship 2 13 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Industrial Business and Entrepreneurship Entrepreneurship 2 14 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Logistics Entrepreneurship 2 15 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Accounting and Audit Entrepreneurship 2 18 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Accounting and Audit Entrepreneurship 2 19 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Accounting and Finance Entrepreneurship 2 20 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Accounting and Finance Entrepreneurship 2 21 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Finance Entrepreneurship 2 22 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Finance Entrepreneurship 2 23 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Insurance and Security Entrepreneurship 2 24 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Digital Media and PR Entrepreneurship 2 9 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Entrepreneurship 2 10 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Marketing Entrepreneurship 2 11 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Marketing Entrepreneurship 2 12 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
International Economic Relations Entrepreneurship 2 28 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
International Economic Relations Entrepreneurship 2 29 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
Tourism Entrepreneurship 2 30 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Tourism Entrepreneurship 2 31 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Tourism Entrepreneurship 2 32 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Tourism Entrepreneurship 2 33 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
Management Entrepreneurship 2 1 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Management Entrepreneurship 2 2 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Judicial Administration Entrepreneurship 2 3 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Agricultural Business Entrepreneurship 2 4 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Business Economics Entrepreneurship 2 5 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Real Estate and Investments Entrepreneurship 2 6 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Entrepreneurship and Investment Management Entrepreneurship 2 7 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Business digital technologies Entrepreneurship 2 8 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Commodities Science and Customs Activity Entrepreneurship 2 16 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Commodities Science and Customs Activity Entrepreneurship 2 17 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Digital Media and PR Management 1 10 1-56 13.06.2023 14:00 - 15:00
Marketing Management 1 11 1-56 13.06.2023 12:00 - 13:00
Marketing Management 1 12 1-56 13.06.2023 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Management 1 9 1-56 14.06.2023 16:00 - 17:00
Logistics Management 1 15 1-56 14.06.2023 15:00 - 16:00
Agricultural Business Management 1 4 1-56 15.06.2023 15:00 - 16:00
Economics and Trade Management 1 13 1-56 15.06.2023 13:00 - 14:00
Industrial Business and Entrepreneurship Management 1 14 1-56 15.06.2023 14:00 - 15:00
Management Human Resource Management 3 1 1-55 22.06.2023 08:00 - 09:00
Management Human Resource Management 3 2 1-56 22.06.2023 08:00 - 09:00
Type Year Publication
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Overview of all publications