University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Petya Angelova PhD

Chief Assist. Prof. Petya Angelova PhD

Chief Assist. Prof. Petya Angelova PhD

521

+359882164630

p_angelova@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 521: 11:00-13:00

Thursday, Office 521: 15:00-17:00

Pending exam dates

22 Mar 2023, Office 521: 14:00-15:00

12 Apr 2023, Office 521: 14:00-15:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Public Administration Communications and Public Relations 4 3 1-55 19.05.2023 09:00 - 10:00
Type Year Publication
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и Икономика, 2022, 177-183., ISSN(печатно) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Електронно обучение във висшите училища : Сборник с доклади от Девета национална конференция, 01- 02 септември 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2022, 63-70., ISBN(онлайн) 978-954-21-1126-9 / Линк
Доклад 2019
The 13th International Conference on Business Excellence Sustainable Business Models and Innovation in the Knowledge Economy, 21 - 22 March 2019, Bucharest, Romania : Proceedings, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 13, 2019, 1, 457-467., ISSN(онлайн) 2558-9652, ISBN(печатно) 2558-9652 / DOI 10.2478/picbe-2019-0040 / Web of Science
Доклад 2017
Новите реалности в управлението: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 178 - 189.
Доклад 2009
Научна конференция на младите научни работници - 2009, ИУ-Варна: Наука и икономика, 2009, 93-101.
Статия 2009
сп. Известия, ИУ-Варна, 2009, 1, 74-83.
Статия 2007
Здравна икономика и мениджмънт = Health Economics Management, Варна : СТЕНО, Год. 7, 2007, 1 (23), 19-28., ISSN(печатно) 1311-9729
Доклад 2007
Infusing Research and Knowledge in South-East Europe : 2nd Annual South-East European Doctoral Student Conference, 22-23 June 2007, Thessaloniki, Greece : Proceedings : Vol. 1. Trak 4. , Thessaloniki : South-East European Research Centre, 2007, Terzieva.pdf - 1-11., ISBN(онлайн) 978-960-89629-5-8 / Линк
Доклад 2004
Научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2004.
Доклад 2004
Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията : Сб. науч. тр. [от] Пета междунар. науч.-прил. конф. , Варна: ТУ, 2004.
Overview of all publications