University of Economics – Varna

Assist. Prof. Velichka Marinova PhD

Assist. Prof. Velichka Marinova PhD

517

0882164544

0882164544

velichka.peewa@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, 09:00-10:00

Thursday, 13:00-14:00

Friday, 09:00-11:00

Pending exam dates

05 Nov 2020, Office 517: 13:00-14:00

03 Dec 2020, Office 517: 13:00-14:00

Subject Year and Programme
Microbiology of Commodities Year 3, СМД (Full-time)
Management of Goods Quality and Safety Year 3, ИБП (Distance learning)
Principles of the Science of Manufactured Goods Year 3, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 2-135 Seminar Principles of the Science of Manufactured Goods 21, 22
Tuesday
09:15 11:00 2-133 Seminar Microbiology of Commodities 21, 22
11:15 13:00 2-133 Seminar Microbiology of Commodities 21
13:30 15:00 2-133 Seminar Microbiology of Commodities 22
Thursday
10:15 13:00 301 Lecture Principles of the Science of Manufactured Goods 21, 22
Friday
11:15 13:00 323 Lecture Microbiology of Commodities 21, 22
Type Year Publication
Статия 2020
Commodities and Markets : International Scientific-Practical Journal = Товари i ринки : Міжнародний науково-практичний журнал, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 33, 2020, 1, 5 - 15.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2020, 240 - 249.
Статия 2020
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 54 - 68.
Други 2020
Варна : ИУ - Варна, 2020, 51.
Доклад 2020
Genesis Problems of the Economy of Intellectual-Innovative Capital : International Scientific-Practical Conference, Kyiv, March 26 - 27, 2020, Kyiv : National University of Construction and Architecture , 2020, 100 - 104.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 : Материалы VI Международной научно-практической конференции, 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 218 - 221.
Статия 2019
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 4, 369 - 384.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018 = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conference Proceedings from the Thirteen Scientific Conference with International Participation ..., Varna 18th - 19th Oct. 2018, Варна [Varna] : Наука и икономика [Science and Economics Publ. House], 2018, 300 - 308.
Overview of all publications