University of Economics – Varna

Assist. Prof. Velichka Marinova PhD

Assist. Prof. Velichka Marinova PhD

517

0882164544

0882164544

velichka.peewa@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, 09:00-10:00

Thursday, 13:00-14:00

Friday, 09:00-11:00

Pending exam dates

28 Jan 2021, Office 517: 11:00-12:00

Microbiology of Commodities
Principles of the Science of Manufactured Goods
Type Year Publication
Доклад 2020
Genesis Problems of the Economy of Intellectual-Innovative Capital : International Scientific-Practical Conference, Kyiv, March 26 - 27, 2020, Kyiv : National University of Construction and Architecture , 2020, 100 - 104.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Статия 2020
Целулоза и хартия, София : Институт по целулоза и хартия АД, Год. 50, 2020, 3 - 4, 28 - 34.
Статия 2020
Commodities and Markets : International Scientific-Practical Journal = Товари i ринки : Міжнародний науково-практичний журнал, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 33, 2020, 1, 5 - 15.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2020, 240 - 249.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 43 - 52.
Статия 2020
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 54 - 68.
Други 2020
Варна : ИУ - Варна, 2020, 51.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 : Материалы VI Международной научно-практической конференции, 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 218 - 221.
Overview of all publications