University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Temenuga Stoykova PhD

Assoc. Prof. Temenuga Stoykova PhD

tstoikova@ue-varna.bg

Expert Examination of Manufactured Goods
Type Year Publication
Доклад 2020
Genesis Problems of the Economy of Intellectual-Innovative Capital : International Scientific-Practical Conference, Kyiv, March 26 - 27, 2020, Kyiv : National University of Construction and Architecture , 2020, 100 - 104.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2020, 240 - 249.
Статия 2020
Commodities and Markets : International Scientific-Practical Journal = Товари i ринки : Міжнародний науково-практичний журнал, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 33, 2020, 1, 5 - 15.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 324 - 331.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 281.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Доклад 2019
Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : [Електронне видання] : Матеріали ІІ Міжнародноi науково-практичноi Iнтернет-конференцii, Київ, 29 травня 2019 р. , Київ : Київський нацiоналный торговельно-економiчний университет , 2019, 59 - 62.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 19 - 27.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения – 2019, Материалы VI Международной научно-практической конференции, Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 273 - 275.
Overview of all publications