University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Temenuga Stoykova PhD

Assoc. Prof. Temenuga Stoykova PhD

tstoikova@ue-varna.bg

Subject Year and Programme
Expert Examination of Manufactured Goods Year 5, КЕС-СНУ (Full-time)
Expert Examination of Manufactured Goods Year 5, КЕС (Full-time)
Expert Examination of Manufactured Goods Year 6, КЕС-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
13:30 16:00 H-203 Lecture Expert Examination of Manufactured Goods 1 13, 14, 54
16:15 19:00 H-208 Lecture Expert Examination of Manufactured Goods 13, 14, 54
Thursday
13:30 16:00 2-137 Seminar Expert Examination of Manufactured Goods 13, 14, 54
Type Year Publication
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2020, 240 - 249.
Статия 2020
Commodities and Markets : International Scientific-Practical Journal = Товари i ринки : Міжнародний науково-практичний журнал, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, 33, 2020, 1, 5 - 15.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 324 - 331.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 281.
Доклад 2020
Genesis Problems of the Economy of Intellectual-Innovative Capital : International Scientific-Practical Conference, Kyiv, March 26 - 27, 2020, Kyiv : National University of Construction and Architecture , 2020, 100 - 104.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 : Материалы VI Международной научно-практической конференции, 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 218 - 221.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Доклад 2019
Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : [Електронне видання] : Матеріали ІІ Міжнародноi науково-практичноi Iнтернет-конференцii, Київ, 29 травня 2019 р. , Київ : Київський нацiоналный торговельно-економiчний университет , 2019, 59 - 62.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 19 - 27.
Overview of all publications