University of Economics – Varna

Prof. Avram Eskenazi PhD

Subject Year and Programme
Software Business Year 4, Business Information Systems (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2020-10-26 (Monday)
09:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-10-27 (Tuesday)
09:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-10-28 (Wednesday)
09:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-10-29 (Thursday)
09:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-10-30 (Friday)
09:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-11-23 (Monday)
08:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-11-24 (Tuesday)
08:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-11-25 (Wednesday)
08:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-11-26 (Thursday)
08:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
2020-11-27 (Friday)
08:15 13:00 220 Lecture Software Business 12, 13
Type Year Publication
Статия 2019
Informatics Research in Bulgarian Academy of Sciences, Springer - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2016
Математика и математическо образование : Доклади на Четиридесет и пета пролетна конференция на Съюза на математиците в България 45 пролетна конференция на СМБ, Плевен, 6 - 10 април 2016, София : Съюз на математиците в България, 2016, 14 - 24.
Статия 2016
Наука, София : Съюз на учените в България, 2016, 1, 63 - 68.
Доклад 2016
Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020, Свищов, 7 - 8 октомври 2016 : Сборник доклади на международна научна конференция, Свищов : СА Ценов - Свищов, 2016, 12 - 18.
Статия 2014
Serdica Journal of Computing, Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and informatics, Vol. 8, 2014, No 4, 409 - 432.
Доклад 2013
Proc. of 9th Annual Intl. Conf. on Computer Science and Education in Computer Science, 29 June - 2 July 2013, Würzburg, Germany : Univ. Fulda, 2013, 33 - 36.
Overview of all publications