University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Mihail Radev PhD

Chief Assist. Prof. Mihail Radev PhD

439

radev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 439: 15:00-17:00

Thursday, Office 439: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Computer Networks and Communication Year 3, Business Information Systems (Full-time)
Computer Network Administration Year 4, Informatics (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 127В Lecture Computer Network Administration 41, 42, 43
Wednesday
13:30 15:00 437 Seminar Computer Network Administration 42, 43
Thursday
09:15 11:00 437 Seminar Computer Network Administration 41
13:30 16:00 50 Seminar Computer Networks and Communication 26
Friday
11:15 13:00 433 Lecture Computer Networks and Communication 26
Type Year Publication
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 284 - 290.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, 234 - 241.
Доклад 2017
The Second Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 173 - 178.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 134 - 139.
Учебник 2014
„Наука и экономика“, 2014.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 291 - 297.
Доклад 2013
3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education : ICAICTSEE - 2013 : Conference Proceedings, December 6 - 7, 2013 : Vol. 200, Sofia : UNWE, 2013, 56 - 61.
Overview of all publications