University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Aleksandrina Pancheva, PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandrina Pancheva, PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandrina Pancheva, PhD

407/123А

al.pancheva@ue-varna.bg

Office hours for students

Friday, Office 407; 123A: 10:00-11:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/kfj-bscs-htm?authuser=1, 09:00-10:00

Pending exam dates

26 Oct 2023, Office 1-434: 11:15-12:15

30 Nov 2023, Office 1-434: 11:15-12:15

Subject Year and Programme
Introduction to Finance Year 2, МИО (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
11:15 13:00 127В Seminar Introduction to Finance 32
13:30 16:00 323 Lecture Introduction to Finance 28, 29, 30, 31, 32, 33
Thursday
09:15 11:00 523 Seminar Introduction to Finance 30
11:15 13:00 434 Seminar Introduction to Finance 33
Friday
11:15 13:00 221 Seminar Introduction to Finance 31
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Introduction to Finance 2 30 1-127Г 17.01.2024 11:00 - 13:00
Tourism Introduction to Finance 2 31 1-127Г 17.01.2024 13:00 - 15:00
International Economic Relations Introduction to Finance 2 28 1-511 18.01.2024 09:00 - 11:00
International Economic Relations Introduction to Finance 2 29 1-511 18.01.2024 11:00 - 13:00
Tourism Introduction to Finance 2 32 1-122 31.01.2024 10:00 - 12:00
Tourism Introduction to Finance 2 33 1-122 31.01.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, MU-Varna, 11, 2022, 1, 37-46., ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 319-343., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Конференция по случай 85-тата годишнина от създаването на катедра „Обща икономическа теория“ на тема: „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“ , Наука и икономика, 2022, 287-295., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 окт. 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 84-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 151-168.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Overview of all publications