University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Stoyan Kirov PhD

Assoc. Prof. Stoyan Kirov PhD

Assoc. Prof. Stoyan Kirov PhD

532

kirov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 123-А/532: 13:00-15:00

Office hours for students

Wednesday, Office 532: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Private Pension Schemes Year 4, ССиЗ (Full-time)
Introduction to Insurance Year 3, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
15:15 17:00 2-228 Lecture Private Pension Schemes 25
Wednesday
10:15 13:00 H-206 Lecture Introduction to Insurance 24
15:15 17:00 H-203 Seminar Private Pension Schemes 25
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 152-161., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Доклад 2022
70 години Финансово-счетоводен факултет на УНСС : Международната научна конференция, 20 май 2022 г., УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 61-68., ISBN(печатно) 978-619-232-668-51 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 1, 2021, 10, 72-79.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-87.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 186 - 200.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 270-292.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна : НТС - Варна, 2019, 129 - 135.
Доклад 2019
SocioBrains : International Scientific Refereed Online Journal [География, регионално развитие и туризъм : Научна конференция с международно участие, ШУ Еп. К. Преславски, 23-24 ноем. 2018], Belokopitovo, Bulgaria : Veselina Nikolaeva Ilieva Publ., 2019, 54, February, 396 - 400.
Overview of all publications