University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova, PhD

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova, PhD

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova, PhD

404

+359882164541

mihaylova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo

Office hours for students

Wednesday, Office 404: 09:15-10:15

Monday, Office https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 13:15-14:15

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 404: 08:15-10:15

20 Mar 2024, Office 404: 08:15-10:15

Integrated Marketing Communications
Pricing Practices and Decisions in Industry
Distribution Logistics
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Industrial Business and Entrepreneurship Digital Entrepreneurship 3 42 eLearn 08.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, с. 89-97., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври., Варна : Наука и икономика, 2022, 113-120., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 167-176., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65 [66-73].., ISBN(печатно) 978-954-21-1092-7
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Overview of all publications