University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev, PhD

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev, PhD

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev, PhD

426

+359882164540

stefan.kalpachev@ue-varna.bg

Office hours for students

Thursday, Office 426: 18:00-19:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/vzj-cekn-mvn, 12:00-13:00

Pending exam dates

14 Mar 2024, Office 426: 18:00-19:30

11 Apr 2024, Office 426: 18:00-19:30

Type Year Publication
Доклад 2024
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 6 октомври 2023 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics – Varna, 6 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 148-154., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2023, 182-188., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 144-151., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 69-75., ISBN(печатно) 978-954-21-1138-2, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Доклад 2021
2. International Palandoken Scientific Studies Congress, 24 - 25 April 2021, Erzurum, Turkey : Online Conference, Erzurum : IKSAD International Publ. House, 2021, 388-389.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 6(12). Management as a science of complex development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : “Anisiia Tomanek” OSVČ, 2021, 6(12), 19-32.
Доклад 2021
International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium : VI, 28 - 30 April 2021, Giresun University, Giresun, Turkey, Giresun, Turkey : ISPEC Publ. House, 2021, 28.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 198-205., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Overview of all publications