University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Silvia Blagoeva PhD

Assoc. Prof. Silvia Blagoeva PhD

203

0882164681

s_blagoeva@ue-varna.bg

https://meet.google.com/qfq-wobi-eme

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Office hours

Thursday, Office 203: 09:00-11:00

Office hours for students

Tuesday, Office 203: 10:30-11:30

Friday, Office 203 : 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time)
Economic Logistics Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Corporate Logistics Year 5, КБУ (Distance learning)
Corporate Logistics Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Corporate Logistics Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Corporate Logistics Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Production Logistics Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Operational Management Year 3, ИБП (Full-time)
Operational Management Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Supplies and Production Logistics Year 5, ЛМЕН-СНУ (Full-time)
Supplies and Production Logistics Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Full-time)
Supply Chain Management Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
Supply Chain Management Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
2021-02-01 (Monday)
13:30 16:00 Е–433 Lecture Supply Chain Management 40, 71
2021-02-02 (Tuesday)
13:30 16:00 Е–433 Lecture Supply Chain Management 40, 71
2021-02-03 (Wednesday)
13:30 16:00 Е–433 Lecture Supply Chain Management 40, 71
2021-02-05 (Friday)
13:30 16:00 Е–433 Seminar Supply Chain Management 40, 71
2021-02-06 (Saturday)
10:15 13:00 Е–433 Seminar Supply Chain Management 40, 71
2021-02-09 (Tuesday)
10:15 13:00 Е–433 Lecture Corporate Logistics 38, 39, 70, 76
2021-02-10 (Wednesday)
13:30 16:00 Е–433 Lecture Corporate Logistics 38, 39, 70, 76
2021-02-11 (Thursday)
10:15 13:00 Е–433 Seminar Corporate Logistics 38, 39, 70, 76
2021-02-13 (Saturday)
13:30 16:00 Е–433 Seminar Corporate Logistics 38, 39, 70, 76
Type Year Publication
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 138 - 143.
Доклад 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, ИУ – Варна, 2012.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 73 - 81.
Доклад 2011
// Логистиката - настояще и бъдеще : Сб. докл. от Осма юбил. междунар. конф. "Логистика в променящия се свят", 18 ноем. 2011 г. - София : ИБИС, 2011, с. 342 - 348.
Overview of all publications