University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Silviya Blagoeva-Karamfilova, PhD

Assoc. Prof. Silviya Blagoeva-Karamfilova, PhD

Assoc. Prof. Silviya Blagoeva-Karamfilova, PhD

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

зам.-ректор по учебна дейност и осигуряване на качеството

Office hours

Monday, Office 203: 13:30-15:30

Office hours for students

Tuesday, Office 203: 14:00-15:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/hzs-nugo-gic, 14:00-15:00

Pending exam dates

12 Mar 2024, Office 203: 14:00-15:15

09 Apr 2024, Office 203: 14:00-15:15

Specialized Seminar
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Corporate Business and Governance Corporate Logistics 5 25 тест център онлайн 30.04.2024 11:00 - 13:00
Corporate Business and Governance- ESM Corporate Logistics 5 26 тест център онлайн 30.04.2024 11:00 - 13:00
Corporate Business and Governance-OSOA Corporate Logistics 6 51 тест център онлайн 30.04.2024 11:00 - 13:00
Corporate Business and Governance-SPF Corporate Logistics 6 59 тест център онлайн 30.04.2024 11:00 - 13:00
Logistics Management Supply Chain Management 5 27 тест център онлайн 10.05.2024 14:00 - 16:00
Logistics Management- ESM Supply Chain Management 5 28 тест център онлайн 10.05.2024 14:00 - 16:00
Logistics Management-OSOA Supply Chain Management 6 52 тест център онлайн 10.05.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 178-186., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-85401 / DOI 10.53656/ped2022-8.04 / Web of Science
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 194. - (Библиотека PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-17-4
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 138 - 143.
Overview of all publications