University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Plamen Pavlov, PhD

Assoc. Prof. Plamen Pavlov, PhD

Assoc. Prof. Plamen Pavlov, PhD

527

pavlov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 527: 11:00-13:00

Office hours for students

Monday, Office 527: 16:15-17:15

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/ivb-ftkz-hqr, 16:00-17:00

Pending exam dates

18 Mar 2024, Office 527: 16:15-17:15

02 Apr 2024, Office 527: 11:15-12:15

Specialized Seminar
Innovation Management
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Industrial Business and Entrepreneurship Specialized Seminar 4 16 1-223 30.04.2024 10:00 - 12:00
Industrial Business and Entrepreneurship Innovation Management 4 16 1-305 09.05.2024 08:00 - 10:00
Industrial Business and Entrepreneurship Innovation Management 4 49 eLearn 11.05.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 75-80., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 48-54., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Статия 2022
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 170-184., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949, ISBN(печатно) / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 45-50., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 (online) / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 152-157., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 265-279., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190., ISSN(печатно) 2367-6361, ISSN(онлайн) 2367-6957 / Линк
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 8 (14). Actual Issues of Management Development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : "Anisiia Tomanek" OSVČ., 2021, 8 (14), 33-52.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 138-154., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949
Overview of all publications