University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Stoyan Hadjivelichkov, PhD

Chief Assist. Prof. Stoyan Hadjivelichkov, PhD

Chief Assist. Prof. Stoyan Hadjivelichkov, PhD

527

hvelichkov@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 527: 16:15-17:15

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/qsh-scyw-ngg, 10:00-11:00

Pending exam dates

28 Mar 2024, Office 527, https://meet.google.com/wed-estf-qos , : 10:00-11:00

25 Apr 2024, Office 527,https://meet.google.com/wed-estf-qos: 10:00-11:00

Integrated Marketing Communications
Brand Management and Advertising
International Trade
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Industrial Business and Entrepreneurship Brand Management and Advertising 4 16 1-310 22.05.2024 11:00 - 13:00
Industrial Business and Entrepreneurship Brand Management and Advertising 4 49 eLearn 22.05.2024 14:00 - 16:00
Industrial Business and Entrepreneurship Integrated Marketing Communications 3 14 1-127В 05.06.2024 12:00 - 14:00
Business and Management - in English International Trade 3 25 1-302 14.06.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2016
Материалы II международной научно-практической конференции „Экономика и финансы: теория и практика“, Международное научно-практическое издание „Современные фундаментальные и прикладные исследования/International scientific periodical “Modern fundamental and applied researches”, Изд. Лугаского государственного университета имени Владимира Даля, ЛГУ, 2016, 11-15.
Доклад 2015
Агробизнсът и селските райони-настояще и бъдещо развитие, сб.доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Варна: Гея-принт, 2015, 197-205.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 222 с.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 84 - 88.
Други 2012
- Варна, 2012. - 214 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 124 - 137.
Доклад 2006
Съвременни управленски практики IV, сб.доклади, Център по икономически и управленски науки, БСУ, 2, 2006, 64-71.
Статия 2005
сп. Известия, ИУ-Варна, 2005, 2, 100-109.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 141-153.
Студия 2004
Годишник на Икономически университет-Варна, Наука и икономика, 76, 2004, 514-565.
Overview of all publications