University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ivan Petrov, PhD

Assoc. Prof. Ivan Petrov, PhD

Assoc. Prof. Ivan Petrov, PhD

527

+359882164683

ivan_petrov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 527: 16:00-17:00

Wednesday, Office https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 16:30-17:30

Pending exam dates

26 Mar 2024, Office H-205: 16:00-18:00

09 Apr 2024, Office H-205: 16:00-18:00

26 Mar 2024, Office https://meet.google.com/kjp-bfrm-jgz: 16:00-18:00

09 Apr 2024, Office https://meet.google.com/kjp-bfrm-jgz: 16:00-18:00

Small Business Management
Business Diagnostics
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Corporate Business and Governance Corporate Controlling 5 25 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Corporate Business and Governance- ESM Corporate Controlling 5 26 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Corporate Business and Governance-OSOA Corporate Controlling 6 51 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Corporate Business and Governance-SPF Corporate Controlling 6 59 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Project Management Planning and Analysis of the Enterprise 5 15 1-51 11.05.2024 10:00 - 12:00
Project Management Planning and Analysis of the Enterprise 6 45 1-51 11.05.2024 10:00 - 12:00
Corporate Business and Governance- ESM Planning and Analysis of the Enterprise 5 26 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Corporate Business and Governance-OSOA Planning and Analysis of the Enterprise 6 51 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Corporate Business and Governance-SPF Planning and Analysis of the Enterprise 6 59 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Industrial Business and Entrepreneurship Small Business Management 3 42 eLearn 05.06.2024 15:00 - 17:00
Business Economics Business Diagnostics 3 5 Н-214 10.06.2024 12:00 - 14:00
Industrial Business and Entrepreneurship Small Business Management 3 14 1-437 20.06.2024 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, pp. 34-45., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.34 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 265-275., ISSN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 280-291., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 79-85., ISSN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 95-105., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Монография 2021
Варна : Ико-консулт , 2021, 220. - Сер. (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; 3) ., ISBN(печатно) 978-954-8235-14-3
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Overview of all publications