University of Economics – Varna

Aneta Stefanova, senior lecturer

 Aneta Stefanova, senior lecturer

Aneta Stefanova, senior lecturer

230

aneta_stefanova@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office 230: 10:00-11:00

Online consultations

Monday, Online room link: meet.google.com/vou-jefe-yte, 16:00-17:00

Subject Year and Programme
English * Year 1, АБ (Full-time)
English Year 1, ПИМ (Full-time)
English Year 1, ДТБ (Full-time)
English * Year 1, ДМПР (Full-time)
English * Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
English * Year 1, МИО (Full-time)
English * Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Foreign Language - English * Year 2, СО (Full-time)
Foreign Language - English * Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Foreign Language - English * Year 2, ССиЗ (Full-time)
Foreign Language - English * Year 2, БМ-АЕ (Full-time)
Foreign Language - English * Year 2, МИО (Full-time)
Foreign Language - English * Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Foreign Language - English * Year 2, МУТ (Full-time)
Specialized Foreign Language - English * Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
08:15 10:00 303 Seminar English 9, 10
17:15 19:00 H-104 Seminar Foreign Language - English 18, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 37
Wednesday
08:15 10:00 511 Seminar English 4, 28, 29
Thursday
11:15 13:00 511 Seminar English 33
13:30 15:00 220 Seminar English 7, 8
Friday
08:15 10:00 306 Seminar English 9, 10, 11
Type Year Publication
Доклад 2023
Х-та международна конференция "Eзик, наука, комуникации и спорт" (16-17 юни, 2023), Медицински университет - Варна - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2021
Чуждоезиково обучение : Научно списание, София : Аз Буки, 48, 2021, 3, 289-296., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508 / Web of Science
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2021, 22-26., ISBN(печатно) 978-619-221-381-7 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4 = Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 701 - 709.
Доклад 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 106-113. ., ISBN(печатно) 978-619-7428-54-4
Статия 2018
The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Nis : University of Nis, 6, 2018, 3, 535 - 542.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция ..., 19 - 20 октомври 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 102 - 114.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, 2017, с. 352 - 357.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2013
Кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как", Варна: Наука и икономика, 2013, 157 - 162.
Overview of all publications