University of Economics – Varna

Aneta Stefanova, senior lecturer

 Aneta Stefanova, senior lecturer

Aneta Stefanova, senior lecturer

230

aneta_stefanova@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office 230: 10:00-11:00

Online consultations

Monday, Online room link: meet.google.com/vou-jefe-yte, 16:00-17:00

Pending exam dates

12 Mar 2024, Office 230: 10:00-12:00

16 Apr 2024, Office 230: 10:00-12:00

English
Foreign Language - English
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
27.06.2024 11:00 - 13:00 1-232
28.06.2024 11:00 - 13:00 1-232
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади : Т. 1, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 1, 2023., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2021, 22-26., ISBN(печатно) 978-619-221-381-7 / Линк
Статия 2021
Чуждоезиково обучение : Научно списание, София : Аз Буки, 48, 2021, 3, 289-296., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508 / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4 = Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 701 - 709.
Доклад 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 106-113. ., ISBN(печатно) 978-619-7428-54-4
Статия 2018
The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Nis : University of Nis, 6, 2018, 3, 535 - 542.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, 2017, с. 352 - 357.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция ..., 19 - 20 октомври 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 102 - 114.
Доклад 2013
Кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как", Варна: Наука и икономика, 2013, 157 - 162.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 157 - 162.
Overview of all publications