University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 225а: 13:30-15:30

Office hours for students

Friday, Office 225а: 09:00-11:00

Pending exam dates

10 Mar 2023, Office 225a: 09:00-11:00

07 Apr 2023, Office 225a: 09:00-11:00

Subject Year and Programme
Social Media Year 3, ДМПР (Full-time)
Management of Corporate Communications Year 3, ДМПР (Full-time)
Content Creation and Management Year 3, ДМПР (Full-time)
Record Keeping and Legal Style Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-311 Lecture Social Media 10, 11
Tuesday
07:30 10:00 H-207 Lecture Record Keeping and Legal Style 4
10:15 13:00 H-206 Lecture Record Keeping and Legal Style 2 4
Wednesday
10:15 13:00 2-132 Lecture Content Creation and Management 10, 11
13:30 15:00 2-132 Lecture Management of Corporate Communications 10, 11
Type Year Publication
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Статия 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : Научно списание [Foreign Language Teaching : Bulgarian Educational Journal], София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622 - 633.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Доклад 2019
4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) : Proceedings, May 17-19, 2019, Moscow, Russia, Amsterdam : Atlantis Pres, 2019, 1342 - 1346.
Статия 2019
Рада и приятели : Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, 1, 342 - 352.
Overview of all publications