University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 225а: 10:00-12:00

Office hours for students

Thursday, Office 225г: 13:15-14:15

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv, 12:00-13:00

Pending exam dates

19 Oct 2023, Office 225а: 10:00-11:00

23 Nov 2023, Office 225а: 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Regulation and Ethics of Digital Media and PR Year 4, ДМПР (Full-time)
Social Media Year 3, ДМПР (Full-time)
Content Creation and Management Year 3, ДМПР (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, СА (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, АБ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, НИИ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, ПИМ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, ИБП (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, СО (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, СФ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, ССиЗ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, МИО (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, ИКН (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, МУТ (Full-time)
Bulgarian Language * Year 1, ПА (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, СА (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ДТБ (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ИБП (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, СО (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ССиЗ (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Correspondence * Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Record Keeping and Legal Style Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-220 Lecture Social Media 9, 10
Tuesday
08:15 10:00 447 Seminar Bulgarian Language 4, 18, 21, 23, 25, 28, 34, 37
10:15 13:00 127Г Lecture Regulation and Ethics of Digital Media and PR 10, 11
Wednesday
10:15 13:00 2-132 Lecture Content Creation and Management 9, 10
13:30 16:00 2-320 Lecture Record Keeping and Legal Style 2 4
Thursday
10:15 13:00 2-312 Lecture Record Keeping and Legal Style 4
Type Year Publication
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2023, 89-97., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Статия 2023
Езиков свят, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2023, 21, 113-119., ISSN(печатно) 1312 – 0484, ISSN(онлайн) 2603-4026 / DOI 10.37708/ezs.swu.bg.v21i3.11 / Scopus
Статия 2023
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2023, 14, 10-16., ISSN(онлайн) 2535-0587 / Линк
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Доклад 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Overview of all publications