University of Economics – Varna

Assist. Prof. Selvet Niyazieva

Assist. Prof. Selvet Niyazieva

Assist. Prof. Selvet Niyazieva

отдел "Международно сътрудничество"

+359882913208

selvet_niyazieva@ue-varna.bg

CV

Subject Year and Programme
Marketing Management Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Customer Relations Management * Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 5, УПМ (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 6, БК-ДНДО (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 6, БК-СПН (Distance learning)
Graduate Seminar Year 4, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Digital PR: Strategies and Practices Year 4, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 447 Seminar Digital PR: Strategies and Practices 10
11:15 13:00 447 Seminar Digital PR: Strategies and Practices 11
13:30 15:00 447 Seminar Marketing 26
Wednesday
09:15 11:00 2-225 Seminar Marketing Management 13
11:15 13:00 2-225 Seminar Marketing Management 12
Friday
11:15 13:00 127В Lecture Graduate Seminar 1 27
11:15 13:00 127В Seminar Graduate Seminar 2 27
Type Year Publication
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 524-534., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся : VIII Плехановский форум преподавателей : Всероссийская конференция, 12 дек. 2019, Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 172 - 179.
Статия 2020
Annals of Marketing-MBA, Moscow : Department of Marketing RSconsult, 2020, 1, 22 - 30.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 823 - 839.
Студия 2020
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) : An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty, Antalya, Turkey : Akdeniz University Publ. House, 8, 2020, 2, 338 - 370. / DOI 10.30519/ahtr.749680 / Web of Science
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019], София : ЛТУ, 77, 2019, 4, 82 - 87.
Доклад 2019
Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies : Proceedings of the 18th International Congress of the Maritme Association of the Mediterranean (IMAM 2019), September 9 - 11, 2019, Varna, Bulgaria, London : Taylor and Francis Group , 2019, 488 - 495. - (Marine Technology and Ocean Engineering Series ; Vol. 3).
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници: Сборник с доклади, Варна: Стено, 2018, 31 - 38.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна, Сер. Икономически науки, , 7(3), 2018, 1, 59 - 70.
Overview of all publications