University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Boryana Serbezova PhD

Chief Assist. Prof. Boryana Serbezova PhD

Chief Assist. Prof. Boryana Serbezova PhD

517

+359882164563

boryana_grancharova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 517: 14:00-16:00

Wednesday, Office 517: 16:15-18:15

Subject Year and Programme
Marketing of Services Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Event Marketing Year 3, ДМПР (Full-time)
Event Marketing Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Innovations and Digital Transformation Year 4, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 19:00 447 Seminar Marketing of Services 15
Tuesday
10:15 13:00 2-311 Lecture Marketing of Services 13, 14, 15
15:15 17:00 2-315 Lecture Event Marketing 10, 11, 12, 13
Wednesday
13:30 16:00 222 Seminar Marketing of Services 14
16:15 19:00 220 Lecture Innovations and Digital Transformation 11, 12
Thursday
10:15 13:00 319 Seminar Marketing of Services 13
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Marketing Marketing of Services 4 13 1-58 10.05.2023 09:00 - 10:00
Marketing Marketing of Services 4 14 1-58 10.05.2023 09:00 - 10:00
Marketing Marketing of Services 4 15 1-56 10.05.2023 11:00 - 12:00
Digital Media and PR Innovations and Digital Transformation 4 11 1-55 11.05.2023 15:00 - 16:00
Digital Media and PR Innovations and Digital Transformation 4 12 1-55 11.05.2023 16:00 - 17:00
Type Year Publication
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 2021, 2, 64-72.., ISSN(онлайн) 2367-7791
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 681 - 692.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019, Юндола, България], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 38 - 43.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 277 - 285.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 2, July , 2018, 50 - 68.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 549 - 557.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2012
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2012, 496 - 501.
Доклад 2012
// Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., [ИУ - Варна, 2012]. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 496 - 501.
Overview of all publications