University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tanya Georgieva PhD

Assoc. Prof. Tanya Georgieva PhD
Office hours for students

Friday, Office 519: 16:00-18:00

Pending exam dates

10 Mar 2023, Office 519: 16:00-18:00

07 Apr 2023, Office 519: 16:00-18:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Agricultural Business Innovations in Agribusiness 4 5 1-55 03.05.2023 11:00 - 12:00
Agricultural Business Diagnostics in Agribusiness 4 5 2-129 16.05.2023 10:00 - 12:00
Agricultural Business- ESM Social Capital and Social Policy in Agribusiness 5 30 2-226 19.05.2023 15:00 - 17:00
Agricultural Business-OSOA Social Capital and Social Policy in Agribusiness 6 63 2-226 19.05.2023 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 155-159., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6, ISBN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Economic Sciences Series, 11, 2022, 3, 179-188., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 27-36., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие = The Role of Family Business for Sustainable Development : Научна конференция, 19 март 2021], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 57-68. / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 127-135.
Статия 2020
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи : Юбилейна научна конференция с международно участие, 26 - 28 ноември 2020], Пловдив : Акад. изд. на Аграрарен университет - Пловдив, 62, 2020, 2, 61-70.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 160-168.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Overview of all publications