University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

112

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 112: 09:30-11:30

Office hours for students

Tuesday, Office 112: 08:15-10:15

Pending exam dates

17 Nov 2020, Office 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 09:00-10:00

01 Dec 2020, Office 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Agrarian Marketing Year 4, АБ (Full-time)
Business Consulting Year 3, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Land Management in Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Quality Management in Agribusiness Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Quality Management in Agribusiness Year 5, АБ (Full-time)
Quality Management in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, АБ (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Marketing Research in Agribusiness Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Marketing Research in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Academic Research Year 1, АБ (Full-time)
Marketing Year 2, СО (Full-time)
Marketing Year 2, СМД (Full-time)
Marketing Year 2, СФ (Full-time)
Academic Research Year 1, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 H-101 Lecture Land Management in Agribusiness 18
Tuesday
08:15 10:00 H-102 Lecture Academic Research 1 4, 5
13:30 16:00 Е–Н207 Lecture Marketing 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Wednesday
11:15 13:00 232 Lecture Business Consulting 42, 43
2021-02-23 (Tuesday)
10:15 11:00 H-104 Lecture Quality Management in Agribusiness 12, 42, 74
2021-02-24 (Wednesday)
13:30 15:00 221 Lecture Master Degree Seminar 12, 42, 74
2021-02-10 (Wednesday)
10:15 13:00 Е-Н104 Lecture Master Degree Seminar 41
2021-02-13 (Saturday)
16:15 19:00 Е–Н208 Seminar Master Degree Seminar 41
Type Year Publication
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Статия 2017
Business and Regional Development: 4th International Scientific Conference, Stara Zagora: Trakia University, 2017, 12.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 36 - 43.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 240 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
Inquiry, 2, 2016, 1.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Доклад 2016
Втора национална конференция на независимите оценители в България. Актуални въпроси на оценителската практика, Русе: Арт Принт, 2016, 8 - 23.
Доклад 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 27 - 32.
Overview of all publications