University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Miroslav Kamdzalov PhD

Chief Assist. Prof. Miroslav Kamdzalov PhD

Chief Assist. Prof. Miroslav Kamdzalov PhD

kamdzhalov@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office https://meet.google.com/wyw-oqzv-svb: 14:00-16:00

Friday, Office https://meet.google.com/wyw-oqzv-svb: 10:00-12:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Business and Management - in English Global Supply Chain Management 6 41 Н-207 18.05.2023 10:00 - 12:00
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Геа - Принт, 2023, 232., ISBN(печатно) 978-619-184-057-1, ISBN(онлайн) 978-619-184-058-8
Статия 2022
European Journal of Islamic Finance, Torin : University of Turin, 9, 2022, 2, 9-17., ISSN(онлайн) 2421-2172 / DOI 10.13135/2421-2172/6504 / Линк
Доклад 2022
The Membership of Bulgaria in the European Union: Fourteen Years Later : Vol. 2. Papers Presented in English Language : Twentieth Scientific Conference, 15 October 2021, UNWE - Sofia, UNWE – Sofia, 2, 2022, 64-73., ISSN(печатно) 2815-2727 / Линк
Статия 2020
European Journal of Islamic Finance, Torino : Università degli Studi di Torino, 2020, 1. Spec. Iss. for EJIF Workshop, 1-6., ISSN(онлайн) 2421-2172 / DOI 10.13135/2421-2172/3813 / Линк
Статия 2020
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 3, 31-40., ISSN(печатно) 1312-4226
Доклад 2020
Членството на България в Европейския съюз: дванадесет години по-късно : Научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 260 - 270.1 / Линк
Доклад 2020
Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи : Сборник с доклади на международна конференция, 24.10.2019 г., София : ВУЗФ, 2020, 208-217., ISBN(онлайн) 978-954-8590-84-6 / Линк
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Наука и икономика, 2019, 270 - 279., ISSN(онлайн) 2603-50731 / Линк
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Междунар. науч. конф., посв. на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сб. с докл. = Integration Processes in the Global Economy : Inter. Sci. Conf. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 356 - 362., ISBN(печатно) 978-954-23-1666-4, ISBN(онлайн) 978-954-23-1667-1 / Линк
Доклад 2018
Стратегии, хора и технологии в корабоплаването : Сборник доклади, изнесени на Международна научна конференция, Варна, 10 - 11 май 2018 г., Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2018, 144 - 152.1 / Линк
Overview of all publications