University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

1-417

valentina.makni@ue-varna.bg

Международен маркетинг, Бизнес практики и предприемачество, Основи на трейдинга

Office hours for students

Tuesday, Office 1-417: 14:00-16:00

Pending exam dates

21 Mar 2023, Office 1-417: 14:00-15:00

11 Apr 2023, Office 1-417: 14:00-15:00

Subject Year and Programme
Business Practices Year 4, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 19:00 2-224 Lecture Business Practices 2 35, 36
Tuesday
10:15 13:00 2-314 Lecture Business Practices 35, 36
Thursday
07:30 10:00 2-132 Lecture Business Practices 35, 36
Type Year Publication
Доклад 2021
Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС : Т. 1. Доклади на български език, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2021, 43-55.
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 2, с. 16 - 31.
Статия 2014
Regional Science Inquiry. The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists , VI, 2014, № 2, с. 23 - 31.
Overview of all publications