University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Veselin Dekov PhD

Chief Assist. Prof. Veselin Dekov PhD

Chief Assist. Prof. Veselin Dekov PhD

406

+359988737054

vdekov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 406: 08:30-10:30

Friday, Office 406: 13:30-15:30

Subject Year and Programme
Financial Accounting - Part I Year 3, СО (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ДМПР (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Introduction to Finance Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ДТБ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, СО (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, СФ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 310 Seminar Introduction to Finance 6
Tuesday
08:15 11:00 2-228 Seminar Financial Accounting - Part I 18
13:30 15:00 304 Seminar Introduction to Finance 19
Wednesday
08:15 11:00 2-129 Seminar Financial Accounting - Part I 19
15:15 17:00 447 Seminar Accounting Theory 10
17:15 19:00 303 Seminar Introduction to Finance 21
Thursday
11:15 13:00 447 Seminar Introduction to Finance 8
15:15 17:00 H-101 Seminar Introduction to Finance 20
Friday
11:15 13:00 304 Seminar Introduction to Finance 18
2023-09-28 (Thursday)
08:15 11:00 Е-6 Seminar Accounting Theory 40
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО КОМПЛЕКС ОТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, НАУКА И ИКОНОМИКА ИУ-ВАРНА, 2023, 323-334., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, Год. 15, 2019, 1(24), 59-90.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43-61., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38-49., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Студия 2012
Алманах научни изследвания, Свищов: Академично издателство "Ценов", 17, 2012, 247 - 275.
Overview of all publications