University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Veselin Dekov, PhD

Chief Assist. Prof. Veselin Dekov, PhD

Chief Assist. Prof. Veselin Dekov, PhD

406

+359988737054

vdekov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 406: 17:00-19:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/gdu-bxxy-ojp?authuser=0, 17:00-18:00

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 1-433: 11:00-13:00

10 Apr 2024, Office 1-433: 11:00-13:00

Financial Accounting - Part II
Accounting Theory
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Organization and Accounting for Employment and Social Security Relations 3 38 eLearn 20.06.2024 16:00 - 18:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 13:00 - 15:00 eLearn
28.06.2024 13:00 - 15:00 eLearn
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО КОМПЛЕКС ОТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, НАУКА И ИКОНОМИКА ИУ-ВАРНА, 2023, 323-334., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Студия 2023
Бургас сп. Бизнес посоки, 2023, 1-2, 56-75., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9277
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, Год. 15, 2019, 1(24), 59-90.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43-61., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38-49., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Overview of all publications