University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Bistra Nikolova, PhD

Chief Assist. Prof. Bistra Nikolova, PhD

Chief Assist. Prof. Bistra Nikolova, PhD

425

bistra_nikolova@ue-varna.bg

https://orcid.org/0000-0002-4057-6739

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 425: 14:00-15:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/mhx-mfzn-cqw, 12:00-13:00

Pending exam dates

19 Mar 2024, Office 434: 11:15-

09 Apr 2024, Office 434: 11:15-

Financial Accounting
Type Year Publication
Студия 2023
Research Anthology on Macroeconomics and the Achievement of Global Stability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 816-840., ISBN(печатно) 978-166-84-7460-0, ISBN(онлайн) 978-166-84-7461-7 / DOI 10.4018/978-1-6684-7460-0.ch045 / Scopus / Линк
Статия 2023
Journal of Higher Education Theory and Practice, ​Atlanta, Sheridan: North American Business Press , 23 , 2023, 5 , 143-150., ISSN(печатно) 2158-3595 / DOI 10.33423/jhetp.v23i5.5932 / Scopus
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности = Accounting Education as a Complex of Knowledge, Skills and Competences: Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.ноем.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 243-254., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2023
Basel : Springer Nature Switzerland, 2023, 222. - (Contributions to Management Science)., ISSN(печатно) 1431-1941, ISSN(онлайн) 2197-716X, ISBN(печатно) 978-3-031-32125-2, ISBN(онлайн) 978-3-031-32126-9 / DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-32126-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Професионално образование : Научно списание = Vocational Education, София : Аз Буки, 24, 2022, 5, 460-472., ISSN(печатно) 1314–555X, ISSN(онлайн) 1314–8567 / DOI https://doi.org/10.53656/voc22-511scet / Линк
Доклад 2022
Международната научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности“ 01-02 октомври 2021 г., гр. Свищов, СА "Димитър А. Ценов" - Свищов - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Студия 2021
International Journal of Education, Culture and Society, New York : Science Publ. Group, 6, 2021, 1, February, 21-37., ISSN(печатно) 2575-3460, ISSN(онлайн) 2575-3363 / DOI 10.11648/j.ijecs.20210601.15
Студия 2020
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, Hershey, Pennsylvania, USA: IGI Global Publ., 2020, 148-172., ISBN(печатно) 978-179-98-4933-9, ISBN(онлайн) 978-179-98-4934-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4933-9.ch008 / Линк
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 406-426., ISBN(печатно) 978-619-232-457-5
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72-111., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Overview of all publications