University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Iliyan Hristov, PhD

Chief Assist. Prof. Iliyan Hristov, PhD

Chief Assist. Prof. Iliyan Hristov, PhD

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 406: 14:15-15:15

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/joz-vyyg-wtm, 14:15-15:15

Pending exam dates

16 Oct 2023, Office H-202: 10:00-12:00

06 Nov 2023, Office H-205: 10:00-12:00

13 Nov 2023, Office Н-208 (по дисц.Спецсеминар): 13:15-15:00

Subject Year and Programme
Accounting Year 5, СК (Full-time)
Accounting Year 5, СК-СНУ (Full-time)
Accounting of Insurance and Pension Enterprises Year 4, СО (Full-time)
Accounting of Insurance and Pension Enterprises * Year 4, СО (Distance learning)
Investment Management and Financial Management Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Marketing Year 2, АБ (Full-time)
Marketing Year 2, ДТБ (Full-time)
Marketing Year 2, ИБП (Full-time)
Marketing Year 2, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 H-208 Seminar Marketing 4
Tuesday
13:30 15:00 2-129 Lecture Investment Management and Financial Management 15
Wednesday
11:15 13:00 H-101 Seminar Marketing 8
15:15 17:00 303 Seminar Marketing 14
Thursday
10:15 13:00 H-104 Seminar Accounting of Insurance and Pension Enterprises 20
15:15 17:00 H-103 Seminar Marketing 24
Friday
09:15 11:00 2-316 Seminar Investment Management and Financial Management 15
13:30 16:00 H-209 Seminar Accounting 1, 2
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Investment Management and Financial Management 4 15 1-511 22.01.2024 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 298-308., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2023, 287-297., ISSN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISSN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Студия 2022
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол = The Economy of Bulgaria and European Union: Finance, Accounting, Financial Control : Колективна монография, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 355-371.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 30-40. ., ISSN(онлайн) 2367-7791
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Студия 2017
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Инст. за икон. изследвания, Год. 26, 2017, 1, 136-177., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus
Overview of all publications