University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Dragan Georgiev, PhD

Chief Assist. Prof. Dragan Georgiev, PhD

Chief Assist. Prof. Dragan Georgiev, PhD

423

457

dragan.georgiev@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 423: 08:00-09:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/bqv-ycdq-fow, 08:00-09:00

Pending exam dates

27 Oct 2023, Office 221: 08:15-

24 Nov 2023, Office 221: 08:15-

Subject Year and Programme
Financial Analysis Year 4, СО (Full-time)
Management Accounting Year 4, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИБП (Full-time)
Accounting Theory Year 2, БМ-АЕ (Full-time)
Accounting Theory * Year 2, СО (Distance learning)
Accounting Theory * Year 2, ИБП (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 127Г Seminar Management Accounting 21
Tuesday
13:30 15:00 302 Seminar Accounting Theory 14
15:15 17:00 H-101 Seminar Accounting Theory 25
Wednesday
08:15 11:00 2-312 Seminar Financial Analysis 19
15:15 17:00 H-101 Seminar Accounting Theory 13
Friday
08:15 11:00 221 Seminar Management Accounting 22
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2023, 287-297., ISSN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISSN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Статия 2016
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economy Publ. House, 60, 2016, 2, 154-167.
Overview of all publications