University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Kalin Kalev PhD

Chief Assist. Prof. Kalin Kalev PhD

Chief Assist. Prof. Kalin Kalev PhD

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 520: 17:15-19:15

Friday, Office 520: 09:15-11:15

Pending exam dates

14 Mar 2023, Office 520: 13:30-15:30

21 Mar 2023, Office 520: 11:15-13:15

Subject Year and Programme
Accounting Theory Year 2, ССиЗ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МИО (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
09:15 11:00 222 Seminar Accounting Theory 33
11:15 13:00 306 Seminar Accounting Theory 28
Thursday
15:15 17:00 H-104 Seminar Accounting Theory 29
Friday
11:15 13:00 222 Seminar Accounting Theory 24
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Finance Information Systems and Technology in Accounting 4 25 1-437 03.05.2023 11:00 - 13:00
Accounting and Finance Information Systems and Technology in Accounting 4 26 1-437 04.05.2023 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Information Systems and Technology in Accounting 4 51 1-437 05.05.2023 15:00 - 17:00
Accounting - in English Company Taxation 4 34 2-320 19.05.2023 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 362-366., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 234 - 241.
Доклад 2012
// Качество и полезност на счетоводната информация : Сб. докл. от науч. конф. [на] Икономически университет - Варна, 28 - 29 септ. 2012 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 401 - 414.
Overview of all publications