University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Atanas Atanasov, PhD

Chief Assist. Prof. Atanas Atanasov, PhD

Chief Assist. Prof. Atanas Atanasov, PhD

1-520

+359882164500

atanasov_at@ue-varna.bg

https://orcid.org/0000-0003-0295-541X

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 520: 10:15-11:15

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/qbh-jqaf-rye, 08:30-09:30

Pending exam dates

15 Mar 2024, Office E-Learn & Google Meet: 09:30-11:30

05 Apr 2024, Office E-Learn & Google Meet: 09:30-11:30

Management of Company Cash Flows
Macroeconomics
Type Year Publication
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 11-20., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.11 / Линк
Статия 2023
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания = Proceedings of the Centre for Economic History Research : Т. 8. Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 8, 2023, 388-398., ISSN(печатно) 2534-9244, ISSN(онлайн) 2603-35261 / DOI 10.61836/AYWH4870 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 229-242., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2023
Cutting-Edge Business Technologies in the Big Data Era : SICB 2023 : Proceedings of the 18th SICB “Sustainability and Cutting-Edge Business Technologies” : Vol. 1, Berlin, Deutschland : Springer Science and Business Media , 1, 2023, 39-45. - (Studies in Big Data ; Vol. 135)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISBN(печатно) 978-3-031-42465-6 / DOI 10.1007/978-3-031-42463-2_5 / Scopus
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 132-142., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.132 / Линк
Доклад 2023
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 329-336., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 19-24., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-91 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 77-89., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Студия 2021
Корпоративна прозрачност : Конференция, 28 септ. 2021, София : Фондация Каузи, 2021, 1-48. ., ISBN(онлайн) 978-954-92792-9-0 / Линк
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Overview of all publications