University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Hristosko Bogdanov, PhD

Chief Assist. Prof. Hristosko Bogdanov, PhD

Chief Assist. Prof. Hristosko Bogdanov, PhD

526

+35988 2 164 575

h.bogdanov@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 526: 17:15-18:15

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/uci-pvos-pdf, 18:15-19:15

Pending exam dates

25 Mar 2024, Office eLearn: 15:15-16:15

22 Apr 2024, Office eLearn: 15:15-16:15

Financial Control
Introduction to Trade
Principles of Law
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Financial Control 3 38 eLearn 10.06.2024 16:00 - 18:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 13:00 - 15:00 eLearn
28.06.2024 13:00 - 15:00 eLearn
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 139-146. / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.139 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 18 - 19.10.2018 г, Велико Търново: ВТУ, 2018, 1 - 9.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, посветена на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 158 - 161.
Overview of all publications