University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Hristosko Bogdanov PhD

Chief Assist. Prof. Hristosko Bogdanov PhD

Chief Assist. Prof. Hristosko Bogdanov PhD

526

+35988 2 164 575

h.bogdanov@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 526: 17:00-19:00

Thursday, Office 526: 17:00-19:00

Subject Year and Programme
Financial Control Year 3, СФ (Full-time)
Control Theory Year 3, СО (Full-time)
Control Theory Year 3, СО (Distance learning)
Logistics Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Investment Management and Financial Management Year 4, ИК.И Т. (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
15:15 17:00 2-129 Seminar Logistics 15
Wednesday
10:15 13:00 2-222 Seminar Financial Control 20
15:15 18:00 2-226 Seminar Financial Control 21
Friday
08:15 11:00 2-217 Seminar Control Theory 19
2023-09-20 (Wednesday)
13:30 15:00 Е-2-2 Lecture Investment Management and Financial Management 47
2023-09-21 (Thursday)
10:15 13:00 Е-7 Seminar Control Theory 38
13:30 15:00 Е-10 Lecture Investment Management and Financial Management 47
15:15 17:00 Е-14 Seminar Investment Management and Financial Management 47
2023-09-25 (Monday)
09:15 11:00 Е-10 Lecture Investment Management and Financial Management 47
11:15 13:00 Е-17 Seminar Investment Management and Financial Management 47
13:30 16:00 Е-5 Seminar Control Theory 38
2023-09-26 (Tuesday)
09:15 11:00 Е-2-5 Seminar Investment Management and Financial Management 47
11:15 14:15 Е-2-1 Seminar Control Theory 38
Type Year Publication
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, посветена на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 158 - 161.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195., ISBN(печатно) 978-619-192-232-1, ISBN(онлайн) 978-619-192-233-8
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 18 - 19.10.2018 г, Велико Търново: ВТУ, 2018, 1 - 9.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Overview of all publications