Професионален бакалавър

Професионален бакалавър

Прием - професионален бакалавър

Кандидатстудентска кампания'2016

ЗАСЛУЖАВА СИ ДА ИЗБEРА КОЛЕЖА ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА, ЗАЩОТО:

 1. Обучението е високо квалифицирано - съчетава традициите и съвременните изисквания на развиващата се туристическа индустрия.
 2. Изучават се задължително два чужди езика и има възможност за факултативно изучаване на трети чужд език.
 3. Провежда се учебна практика в туристическата индустрия.
 4. Обучението се провежда в малки групи от студенти.
 5.  Не се изучават абстрактно-теоретични математико-икономически дисциплини.
 6. Има отлични взаимоотношения между студенти и преподаватели.
 7. Осъществяват се преки контакти с бъдещи работодатели и възможности за летен стаж в чужбина.
 8. Получава се диплом за висше образование, степен "професионален бакалавър" от акредитирано висше училище.
 9. Има възможност за продължаване на образованието в степен "магистър" на професионално направление "Туризъм" в Икономически университет – Варна и в други висши учебни заведения чрез кандидатстване по документи.
 10. Обучението е финансово изгодно:
 • студентите заплащат държавна такса за обучение;
 • студентите с много добър и отличен успех и тези в затруднено материално положение получават ежемесечни стипендии;
 • студентите от други градове получават квартирни помощи;
 1. Колежът ни е първото авторитетно висше учебно заведение по туризъм в България (създаден на 8 ноември 1963 г.)
 2. Придобитото професионално висше образование гарантира успешна реализация в туристическата практика.

За магистър по туризъм се учи 5 години при следните възможности:

 • Колеж по туризъм - 3 години за професионален бакалавър + 2 години магистратура
 • Университет - 4 години за академичен бакалавър + 1 година магистратура