Етична комисия

Комисията по етика на Икономически университет – Варна съществува от 2011 г. Тя е избрана от Академичния съвет и е назначена със Заповед №  06/848 от 29.03.2011 г. на  Ректора на Икономически университет – Варна.

Комисията се състои от седем члена:

Председател

Academics University of Economics - Varna   проф. д-р Маргарита Бъчварова


Заместник-председател

доц. д-р Добрин Добрев


Секретар

гл. ас. д-р Надежда Попова


Членове

  1. Дарияна Янкова - служител
  2. Мария Георгиев Георгиева - докторант
  3. Георги Патриков - студент
  4. Мария Манолова - студент


Съставът на Комисията по етика се изгражда на квотен принцип и включва представители на преподаватели, студенти, докторанти и административния персонал. Предназначението на Комисията е да допринася за реализация в професионалната дейност и личностното поведение на работещите в Университета на основните цели, принципи и ценности, залегнали в приетия от Академичното ръководство Етичен кодекс.

Комисията по етика е експертен и консултативен орган и съдейства за приложение на етичните принципи и норми в дейността на работници, обучавани лица и посетители на територията на Икономически университет – Варна.

Писмени сигнали за нарушаване на тези норми и правила могат да бъдат подавани, съгласно утвърден образец, съпроводен със съответната декларация. Те са с адресат: "Комисия по етика" и се входират в отдел "Човешки ресурси" на Икономически университет – Варна. Анонимни сигнали не подлежат на разглеждане.

Комисията по етика работи и провежда своите заседания в съответствие с чл. 31-32 от Етичния Кодекс. Решенията на  Комисията се приемат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите при явно гласуване. Последиците от констатираните нарушения са уредени в чл. 38, ал. 6 от ЕК. За всяко свое решение се информира писмено Ректора.

                               

За допълнителна информация

Председател на ЕК


Секретар

Email: bachvarova@ue-varna.bg


Email: nadia_popowa@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg