Икономически университет - Варна

Редовна държавна изпитна сесия – м. септември 2020 г.

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" относно есенна (поправителна) сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедрите на специалността. Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедрата. Подробна информация ще намерите в сайта на катедрата на вашата специалност в меню Дипломиране.

Специалност

Кабинет

Аграрен бизнес офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Бизнес икономика Н-111
Бизнес информационни системи 317 б
Застраховане и осигуряване 123 а
Икономика и търговия Н-106
Индустриален бизнес и предприемачество 317
Информатика 317 б
Логистика 317
Маркетинг 317
Международен бизнес (с преподаване на английски език) 317
Международни икономически отношения Н-108
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Н-108
Мениджмънт 225 б
Мобилни и уеб технологии 317 б
Недвижими имоти и инвестиции Н-111
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Н-111
Публична администрация 225 б
Стокознание и митническа дейност 314 б
Строителен бизнес и предприемачество Н-111
Счетоводство и одит Н-110
Счетоводство и финанси Н-111
Туризъм Н-108
Финанси 123 а

Специалност

Кабинет

Аграрен бизнес офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Банков мениджмънт 123 а
Бизнес икономика Н-111
Бизнес консултиране офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Глобален търговски бизнес Н-106
Информационен мениджмънт в бизнеса 317 б
Качество и експертиза на стоките 314 б
Computer Science (на английски език) 317 б
Конкурентно и бизнес разузнаване Н-108
Корпоративен бизнес и управление 317
Корпоративни финанси 123 а
Логистичен мениджмънт 317
Маркетинг и бранд мениджмънт 317
Международен бизнес Н-108
International Business and Management (на английски език) 317
Международен туристически бизнес Н-108
Мениджмънт на организациите 225 б
Мениджмънт на човешките ресурси 225 б
Мобилни и уеб технологии 317 б
Недвижими имоти и инвестиции Н-111
Публичен мениджмънт и административна власт 225 б
Публични финанси 123 а
Реклама и медийни комуникации 317
Строително предприемачество Н-111
Счетоводство и контрол Н-110
Управление на продажбите и мърчандайзинг 317
Управление на проекти Н-111
Финанси и иновации 123 а
График за държавни изпити през есенна (поправителна) сесия  – м. септември 2020 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол  09.09. - 11.09.
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации, Застраховане и осигуряване 11.09.
Индустриален бизнес и предприемачество, Корпоративен бизнес и управление  09.09.
Логистика, Логистичен мениджмънт 10.09.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес 11.09.
Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции 09.09.
Управление на проекти 09.09.
Бизнес икономика 11.09.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 10.09
Стокознание, Качество и експертиза на стоките 10.09.
Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 10.09.
Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 09.09.
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 10.09.
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 09.09.
Статистика и иконометрия 10.09.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 09.09.
Международни икономически отношения, Международен бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване 11.09
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за магистърско обучение на 27 и 28 август 2020 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

07 авг 2020Подобни