Подаване на молби за дипломни работи на студентите от 4 курс специалност "Икономика и търговия" и молби за магистърски тези за специалност "Глобален търговски бизнес"

Уважаеми студенти!

Крайният срок за подаване на молба за разработване на дипломна работа за студентите от 4 курс, спец. "Икономика и търговия" ОКС "бакалавър" и магистърска теза за студентите ОКС "магистър" в спец. "Глобален търговски бизнес" е 15 март 2018 г. Бланка на молбата може да изтеглите тук. Условието, на което трябва да отговарят желаещите да пишат дипломна работа, е да имат среден семестриален успех до момента - от 1 до 4 курс (след зимна сесия) или от 1 семестър до 7 семестър включително е минимален мн. добър 4,50. Изискването за средния семестриален успех, трябва да се спази и към момента на семестриалното приключване на обучението в 4 курс, т.е. след 8 семестър. Молбите за магистърски тези се подават в същия срок и при същите условия за минимален успех мн.добър 4,50.

Препоръчително е в молбата да се посочи и резервно заглавие за тема. Необходимо е да се уточни обекта на изследването (част от реалния свят, която ще се изследва: стопанска единица, икономически сектор или подсектор, икономическа дейност и др.), за който ще разработвате дипломната работа. Можете да се консултирате с вашите преподаватели за желаната от вас тема. Прилагаме и списък със защитените през последните години (2012-2016 г.) дипломни работи и магистърски тези, за да се съобразите с тях, тъй като вашата тема не трябва да дублира тема, писана за същия обект на изследване през последните 2 години (2015 и 2016 г.).

2017

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2017 година в специалности "Икономика на търговията" и "Глобален търговски бизнес".

2016

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2016 година в специалности "Икономика на търговията" и "Глобален търговски бизнес".

2015

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2015 година в специалности "Икономика на търговията" и "Глобален търговски бизнес".

2014

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2014 година в специалности "Икономика на търговията" и "Търговски бизнес".

2013

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2013 година в специалности "Икономика на търговията" и "Търговски бизнес".

2012

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2012 година в специалности "Икономика на търговията" и "Търговски бизнес".

В каб. Н-106 ще можете да се информирате за определените тема и научен ръководител на дипломния проект/магистърска теза.