Конкурс за набиране на нови законодателни сътрудници

                                                    НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                  

СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

http://students.parliament.bg

обявява

КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници

Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското общество в законодателния процес. Участието в Студентската програма е предизвикателство за студентите, които:

 • проявяват интерес към законотворческия процес в българския пар­ламент;
 • желаят да бъдат активни участници при определяне на ефективни законодателни решения;
 • проявяват любопитство за развитието на съвременното законода­телство и чуждестранни законодателни системи;
 • желаят да имат принос в процеса на синхронизация на българско­то с европейското законодателство;
 • стремят се да подобрят своята чуждоезикова подготовка в област­та на правото.

След успешно приключени три законодателни проучвания законодателните сътрудници получават удостоверение за своето участие в Програмата.

ИЗБОРЪТ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • да са студенти от трети, четвърти и пети курс, дипломанти или мла­ди специалисти по специалност: право, международни отношения, политология, публична администрация;
 • да притежават добра компютърна грамотност;
 • да владеят чужди езици (минимум един, повече би било предим­ство);
 • да са запознати с юридическата терминология;
 • да имат добро представяне по време на учебния процес.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • формуляр за кандидатстване (формулярът може да се изтегли от страницата на Програмата - http://students.parliament.bg/);
 • автобиография;        
 • академична справка;
 • сертификат за владеене на чужд език;
 • снимка.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА АДРЕС:

София 1169, пл. „Княз Александър I" №1, Народно събрание на   Република България, за Здравка Христова или по електронен път на e-mail: zdravka@parliament.bg тел. 02/ 939 23 45

Краен срок за подаване на документите: 10.03.2010 г.

Администрацията на Народното събрание на Република България е приела и прилага политика за защита на личните данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни. Повече информация за това как обработваме Вашите лични данни във връзка с кандидатстването и при провеждането на Студентската програма за законодателни проучвания може да получите от Съобщението за поверителност на личните данни на участниците в Студентската програма за законодателни проучвания, организирана от администрацията на Народното събрание, което може да намерите на електронната страница на Народното събрание с адрес: http://www.parliament.bg/bg/gdpr