Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Христоско Иванов Богданов

на тема „Ефективност на данъчния контрол в България, в сравнение с държавите от ОИСР”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Световно стопанство и МИО

Научен консултант: доц. д-р Веселина Василева Димитрова
Рецензенти: доц. д-р Георги Маринов Георгиев и проф. д-р Андрей Боянов Захариев

Защитата ще се състои на 23.05.2018 г. от 11.30 ч. в конферентна зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.