Кръгла маса "Екологичен бизнес и регионална сигурност - проблеми и добри практики"

КАТЕДРА „АГРАРНА ИКОНОМИКА”
КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ”

организират

КРЪГЛА МАСА 

на тема: „ЕКОЛОГИЧЕН БИЗНЕС И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ –
ПРОБЛЕМИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ”

12 декември 2017 г., 10:00 ч., зала 1

Основен акцент на форума ще бъдат актуални екологични теми и въздействието им върху бизнеса и регионалната икономика. Очаквана аудитория на кръглата маса са представители на научни организации, публичната администрация, бизнеса, неправителствени и други организации. Насоченост на дискусиите са обмяна на опит и презентиране на добри практики по опазване и възстановяване на околната среда.

П Р О Г Р А М А

Екологичен бизнес и регионална сигурност - проблеми и добри практики