Кандидатстване по проект "Студентски стипендии - Фаза 1"

Кандидатстване по проект "Студентски стипендии - Фаза 1"

УСЛОВИЯ И ГРАФИК

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендия за успех и стипендия за специални постижения за зимен семестър на учебната 2017/2018 г., по проект BG05М2ОР001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Студентски стипендии Оперативна програмаУважаеми студенти,

На 27 ноември 2017 г. започна кандидатстването за стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект BG05М2ОР001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за зимен семестър на учебната 2017/2018 година. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде обявено на 08 февруари 2018 г. на http://eurostipendii.mon.bg/

Генерираният формуляр (в PDF формат) се разпечатва, подписва и подава в кабинета на Студентски съвет. Представят се:

  1. Заверена студентска книжка;
  2. Сертификат или грамота, с които се кандидатства или Доказателство за постиженията;
  3. Копие и оригинал на разработката, когато е приложимо.

Документите се подават в кабинет на Студентски съвет по следния график:

ДАТА ДЕН ЧАС
11.01.2018 четвъртък 09:00 - 18:00
12.01.2018 петък 09:00 - 19:00
15.01.2018 понеделник 09:00 - 18:00
16.01.2018 вторник 10:00 - 12:00
13:00 - 16:00
17.01.2018 сряда 12:00 - 18:00

Графика за остатъка от перода ще бъде допълнен и актуализиран скоро.

Студентите могат да получат информация за кандидатстването, регистрацията и попълването на формулярите, като задължително се запознаят с условията на проекта на сайта: http://eurostipendii.mon.bg