Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Божана Илиева Иванова

на тема „Усъсвършенствана система за управление на взаимоотношенията с клиенти в електронната търговия”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Приложение на изчислителната техника в икономиката

Научен ръководител: проф. д-р Владимир Стоянов Сълов
Рецензенти: проф. д-р Емил Петров Денчев и доц. д-р Юлиан Андреев Василев

Защитата ще се състои на 13.10.2017 г. от 15.00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.