Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Дана Асенова Стефанова

на тема „Подобряване на потребителните свойства на хляба чрез използване на добавки”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Стокознание

Научен ръководител: доц. д-р Денка Йорданова Златева
Рецензенти: проф. д-р инж. Гроздан Иванов Караджов и проф. д-р Христо Николов Кожухаров

Защитата ще се състои на 06.10.2017 г. от 15.30 ч. в зала 205

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.