ИУ – Варна е определен като „модерен, конкурентоспособен, сигурен и проспериращ“ в проучване сред завършващите студенти

Центърът за социални изследвания при Икономически университет – Варна чрез Програма „Четвъртокурсниците на прага на завършването“ за поредна година проследява развитието на мнението на студентите в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в края на тяхното обучение. Проучването е проведено сред студенти-четвъртокурсници в ИУ – Варна, като е приложен изчерпателен подход на допитване, а информацията е представителна за учебната 2016/2017 година.

Изследователската програма доставя данни за: мнението на четвъртокурсниците за ИУ – Варна, сравнимо с данни от изследвания на техния випуск в първи курс; оценките им по отделни елементи от тяхното цялостно обучение – дисциплини, преподаватели; преценки за полезност на получените знания; очаквания за бъдеща професионална реализация и др.

Данните от проучването са основание за интересни изводи, по-важните от които са:

Първо. Според четвъртокурсниците, ИУ – Варна е определян като: „голям“, „модерен“, „конкурентоспособен“, „сигурен“ и „проспериращ“.

Второ. Почти ⅔ от завършващите споделят, че изпитват чувство на гордост от това, че завършват ИУ – Варна. Радват се, че в лицето на преподавателите са срещнали истински професионалисти и са доволни от получените знания. Сред най-харесваните преподаватели се открояват (по брой посочвания): проф. д-р Евгени Станимиров, проф. д-р Надя Костова, проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Слави Генов, доц. д-р Мария Кехайова, ас. Атанас Атанасов, доц. д-р Людмил Найденов, проф. д-р Зоя Младенова, доц. д-р Христо Мавров. Основните измерения, формирали преценките, са: професионализмът, отношението към работата и отношението към студентите.

Трето. Като дисциплини, определяни от студентите за най-полезни, се открояват: „Финансово счетоводство“, „Маркетинг“, „Финансово-счетоводен анализ“, „Счетоводство“, „Управление на човешките ресурси“, „Публични финанси“, „Банково дело“.

Четвърто. 15,4% е делът на завършващите, които споделят, че са си намерили работа чрез университета.

Пето. Към момента на завършване 33% от четвъртокурсниците работят или на пълен работен ден, или почасово.

Шесто. 65% от завършващите са работили по време на следването си.

Седмо. Почти 60% от завършващите имат намерение да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър“.

Осмо. Позитивни или по-скоро позитивни са очакванията на завършващите за бъдещата им професионална реализация.