Студенти се обучават в структурните звена на Агенция "Митници"

Започна практическото обучение на студентите от специалност „Стокознание“ при ИУ-Варна в структурните звена на Агенция „Митници“. То се провежда от 3 юли 2017 г. на основание сключените споразумения за сътрудничество между Митница Варна и ИУ-Варна № 84-1/12.09.2012 г. и за партньорство между Агенция „Митници“ и ИУ-Варна № 218/11.10.2016 г. Очакваните резултати са студентите да придобият в реална работна среда  знания и умения в областта на стоковия и митнически контрол, и по-конкретно:

  • при извършване на физически проверки на стоки и превозни средства в зоните на граничен контрол и търговските обекти;
  • при работа с търговски и митнически документи;
  • при оформяне и подготовка на някои видове митнически документи.

Стажът е съобразен с посочените от студентите населени места (по месторождение), както следва: Митническо бюро (МБ) Сливен към Митница Бургас – 1 студент; ТМУ към Митница Русе - 1 студент; ТМУ към Митница Варна – 6 студенти; МБ Хасково към Митница Пловдив - 1 студент; МБ Ловеч /МБ Троян към Митница Свищов - 1 студент.

В Митница Варна студентите бяха посрещнати от възпитаника на катедра „Стокознание“ при ИУ-Варна Руска Андонова – началник на сектор „Човешки ресурси“. Пред тях беше представена кратка информация за структурата и дейността на Агенцията и в частност на Митница Варна. Проведен бе инструктаж за предстоящата работа и студентите бяха разпределени в екипи. Уточнен бе графикът за работа и разпределението им към мобилните групи. Те получиха информация, свързана с безопасните условия на работа на терен при извършване на съвместна контролна дейност с митническите служители от мобилните групи.

С цел подготовка на студентите за предстоящата работа бе поставена задача да се запознаят добре с някои нормативни документи, свързани пряко с митническата дейност и с митническия стоков контрол: Закон за митниците; Закон за акцизите и данъчните складове; Закон за марките и географските означения.