Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Ивайло Димитров Иванов

на тема: "Възвращаемост на инвестициите в търговски центрове в България"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма Икономика и управление (търговия)

Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Николинка Петрова Сълова
Рецензенти: проф. д-р Септемврина Георгиева Костова и доц. д-р Цветнен Димитров Цветков

Защитата ще се състои на 30.06.2017 г. от 15.00 ч. в зала 446

Материалите по процедурата са на разположение в отдел "НИДД" и публикувани на интернет страницата на университета.