Указания за защита на практическо обучение за специалности "ИБП" и "Логистика"

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ III КУРС РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И „ЛОГИСТИКА“

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Напомняме, че съгласно учебния план студентите провеждат практическо обучение след ІІІ курс редовно обучение, което завършва със защита и се оценява с оценка, която влиза при изчисляване на общия успех от следването.

Наличието на професионален трудов опит в CV-то е важно предимство за всеки студент, което го прави по-конкурентен и адаптивен на пазара на труда. В тази връзка следва всеки студент да бъде мотивиран да си намери добро място за провеждане на стажа и да насити това време със смисъл и съдържание, с реално придобиване на практически знания и умения. Част от целите на практическото обучение е и да преминете през процес на избор на желан работодател и професия, както и през процедура по подбор на персонал.

         Преподавателите, пред които ще се проведе защитата са както следва:

 • За студентите от  28 група, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество“ – гл. ас. д-р Влади Куршумов (каб. 417).
 • За студентите от 29  група, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество“ -  гл. ас. д-р Стефан Калпачев (каб. 426).
 • За студентите дистанционно обучение, спец. „Индустриален бизнес и предприемачество“ – гл.ас.д-р Влади Куршумов и гл.ас.д-р Стефан Калпачев.
 • За ръководител на практическото обучение на спец. „Логистика“ е определена гл.ас.д-р Пламена Милушева (каб. 423).

Датите за защита на стажа за студентите редовно и дистанционно обучение са:

26.09.2017 и 12.10.2017 (поправителна сесия).

             На 26 септември (вторник) защитата на стажа ще се проведе както следва:

За студентите от 28 гр. ИБП - от 11 до 13 ч. в зала 1-127в

За студентите от 1 група ИБП дистанционно об. - от 17.15 в зала 1-448.

За студентите от 30 и 31 група Логистика - от 8.00 до 10.00 ч. в 1-312

УКАЗАНИЯ

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ III КУРС РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и „ЛОГИСТИКА“

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Практическото обучение има продължителност не по-малко от 45 календарни дни и 240 часа. Студентите сами намират предприятия и фирми, където да проведат стажа, като няма задължително изискване те да бъдат само от определени отрасли. За целта студентите могат да се свържат с “Кариерен център” на ИУ и оттам да получат полезна информация.
 2. Практическото обучение може да бъде проведено по всяко време между началото на летния семестър на текущата календарна година и началото на следващата академична година. Ако практическото обучение се провежда по време на семестъра, то следва да е в извънучебно време и да не оказва влияние на посещаемостта на учебните занятия от студента.
 3. До защита се допускат студенти приключили практическото си обучение по един от следните начини:

Опция 1: Провеждане на стаж, чрез използване на платформата UEBN. За целта студентите трябва да изберат за академичен наставник определеният от катедрата ръководител на стажа за тяхната академична група. За защитата на стажа студентите представят Служебна бележка от предприятието, където са провели стажа, Отчет за стажа, Програма за стаж, Формуляр за оценка на стажа от ментора в предприятието и Формуляр за оценка от студента.(Последните три се генерират автоматично в UEBN). При тази опция програмата за стаж трябва да бъде одобрена от ръководителя на практическото обучение за съответната група преди започването на стажа от страна на студента. Тъй като понастоящем системата UEBN не генерира автоматично съобщения, окуражаваме студентите да се свързват с отговарящия за тяхната група чрез e-mail при извършване на действия от тяхна страна.

Опция 2: Студентите, които имат собствен бизнес представят официални документи доказващи дейността на създадената от тях фирма (напр. Договор за управление и контрол, копия на Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за стажа съгласно приложените указания и т.н.).

Опция 3: Студентите, преминаващи стаж в чужбина представят Служебна бележка, Официално писмо- преценка от техния пряк ръководител, и Отчет за стажа съгласно приложените указания.

           Опция 4: Практическо обучение, което е проведено при изпълнението на отделни проекти или програми на ЕС (напр. Еразъм +) и МОН                може да бъде признато, ако то покрива изискванията посочени в тези указания. В тези случаи студентите следва да се свържат с посочения            от катедра „Индустриален бизнес“ ръководител на практическото обучение. При избирането на тази опция е желателно студентите да           избират за академичен наставник в системата на МОН, наставник-преподавател от катедра „Индустриален бизнес“.

           Опция 5: Студентите, които се намират в трудово правоотношение, което има съответствие с изучаваната от тях специалност, представят                служебна бележка от работодателя изпълняваща минималните критерии за 240 часа, копие на удостоверението за регистрация на трудовия  Съгласно Подсистема „Професионално практическо обучение на студентите“  практическото обучение по учебен план в случаите, при които се използва системата UEBN (Опция 1) трябва да се провежда съгласно сключен договор за сътрудничество между университета и обучаващата организация (чл.12), а при отказ на организацията да се регистрира в UEBN и да сключи такъв договор може да се използва регламент за служебно стартиране на практическото обучение.  Бланка на този договор се предоставя при поискване.

При използване на регламент за служебно стартиране ще трябва да се свържете с катедрения координатор  гл.ас. д-р Стефан Калпачев, за създаване на необходимите секции, след което студентът ще трябва да сканира изискуемите документи, които се подписват от работодателската организация на хартиен носител (Програма за стаж и Оценка от ментора).

 • Към датата на съставяне на настоящите инструкции (21.03.2017 г) системата UEBN се обновява, поради което е възможно да стане достъпна едва след няколко дни.

Критерии за оценяване на Практическото обучение: (табл. 1)

Табл. 1. Критерии за оценка на Практическото обучение

Критерии за оценка

Максимален брой точки

1.

Съответствие на дейностите, изпълнявани от студента по време на трудовия договор/практическото обучение с изучаваната от студента специалност

50

2.

Детайлност, пълнота и оформление на отчета за стажа, в т.ч:

40

2.1.

Оформление на отчетите

5

2.2.

Пълнота на информацията за фирмата 

10

2.3.

Детайлно описание на дейностите, изпълнявани от студента

25

3.

Защита на отчета и предоставените документи

10

Общ брой точки

100

Крайната оценка се формира по приетата в ИУ-Варна скала за оценяване, както следва: (табл. 2)

Табл. 2. Скала за формиране на крайната оценка

от 87 до 100 т.

Отличен 6

от 73 до 86 т.

Много добър 5

от 59 до 72 т.

Добър 4

от 45 т. до 58 т.

Среден 3

до 44 т.

Слаб 2

Примерна структура на Отчет за стажа

1/ Местонахождение, предмет на дейност и кратка историческа справка на изследвания обект.

2/ Правен статут и организационно-управленска структура на предприятието.

3/ Брой и квалификационна характеристика на персонала.

4/ Пазари и конкуренти. Делови партньори.

5/Тема по избор (от една от посочените по-долу).

6/ Описание на дейностите изпълнявани от студента.

В рамките на отчета е необходимо и да се разгледат по-подробно въпросите, свързани с една от следните теми (по избор):

За специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“:

• Изследователска и иновационна дейност в предприятието;

• Характер на инвестициите и инвестиционно портфолио на фирмата;

• Особености при организацията на производството в предприятието;

• Особености на маркетинговата дейност в предприятието;

• Използвани стратегии на конкурентна борба;

• Управление на човешките ресурси в организацията;

• Финансов мениджмънт и ефективност.

За специалност „Логистика“:

 • Управление на снабдяването;
 • Управление на дистрибуцията;
 • Транспортна дейност във фирмата;
 • Управление на складовото стопанство;
 • Проблеми при управление на логистиката;
 • Управление на човешките ресурси занимаващи се с логистика

За комуникация със студентите по повод на протичане на практическо обучение, ще се използват платформите, съответно:

 • Платформа за дистанционно обучение на ИУ-Варна – за студентите от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“, дистанционна форма на обучение.
 • Платформа за електронно обучение на ИУ-Варна (http://e-learn.ue-varna.bg/) за студентите от специалности „Индустриален бизнес и предприемачество“ и „Логистика“, редовна форма на обучение.

Желателно е отчетите за проведен стаж да се изпращат през ресурсите на съответната платформа до 3 дни преди датата за защита.

Останалите задължителни документи следва да се носят в деня на защитата.

Примерен образец на служебната бележка

(желателно на бланка на предприятието)

Л о г о на фирмата

С Л У Ж Е Б Н А    Б Е Л Е Ж К А

         Дава се настоящата на .......................................................................,         студ. от ...курс, група, ред.об., фак. №, спец. “ИБП” в уверение на това, че същият проведе практическо обучение в ........................................ от ... до ... (45 календарни дни, 240 часа).

дата:

град:                                                 Длъжностно лице: печат и подпис:

        

Специфични въпроси по същността и естеството на провеждането и защитата на стажа могат да се отправят към гл. ас. д-р Влади Куршумов, гл. ас. д-р Стефан Калпачев и гл.ас.д-р Пламена Милушева.

На всички стажанти катедра "Индустриален бизнес" желае успех.