Удължаване срока на Проект "Студентски практики" - Фаза 1

Удължаване срока на Проект "Студентски практики" - Фаза 1

Студентски практики


Уважаеми партньори на Икономически университет – Варна
по проект "Студентски практики" - Фаза 1,

 

ОЧАКВА СЕ УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРОЕКТА


Удължаването на проекта е допълнителна възможност, както за студенти, пожелали, но не успели до момента да се включат в практическо обучение, така и за новоприетите студенти. Предвижда се практиките да се провеждат в периода 27.09.-29.11.2018 г.

Допълнително ще ви информираме и ще публикуваме График за приемане на договори на студенти.


ИнформацияВажна информация за студенти


Екип по проект "Студентски практики" - Фаза 1
Икономически университет – Варна


 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------