Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Христо Георгиев Георгиев

на тема: "Управление на кариерното развитие в организацията
на примера на общинските администрации от Североизточния район на България "

за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма Социално управление

Научен ръководител: проф. д-р ик. н. Йордан Петров Коев
Рецензенти: проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков и доц. д-р Добрин Жеков Добрев

Защитата ще се състои на 07.04.2017 г. от 10:00 ч. в зала 446

Материалите по процедурата са на разположение в отдел "НИДД" и публикувани на интернет страницата на университета.