Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Галина Пенева Илиева

на тема: "Пазарно позициониране на морски туристически комплекс като дестинация за хазартен туризъм (на примера на туристически комплекс "Златни пясъци")"

за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма Икономика и управление (туризъм)

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Петков Маринов
Рецензенти: проф. д-р Таня Дъбева Филипова и проф. д-р Таня Петрова Парушева

Защитата ще се състои на 06.04.2017 г. от 15:30 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел "НИДД" и публикувани на интернет страницата на университета.