Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Добромир Кирилов Стоянов

на тема: „Маркетингова специфика на вендинг каналите”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Маркетинг

Научен ръководител: Доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова
Рецензенти: Проф. д-р Евгени Петров Станимиров
Доц. д-р Христо Иванов Катранджиев

Защитата ще се състои на 28.02.2017 г. от 15.00 ч. в зала 446

Материалите по процедурата са на разположение в отдел “НИДД” и публикувани на интернет страницата на университета.